{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Lách họp sơ kết công tác quý I năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý I năm 2021Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Lách họp sơ kết công tác quý I năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý I năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Ngày 15/04/2021 tại Trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng xã Hòa Nghĩa. Được sự đồng ý của Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Chợ Lách tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2021. Ông Nguyễn Minh Đức Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Chợ Lách Chủ trì hội nghị. 

5/14/2021 3:00 PMYes9Đã ban hành1135000135000Văn hóa xã hộiBài viếtHóaBan đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Lách họp sơ kết công tác quý I năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý I năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Ngày 15/04/2021 tại Trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng xã Hòa Nghĩa. Được sự đồng ý của Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Chợ Lách tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2021. Ông Nguyễn Minh Đức Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Chợ Lách Chủ trì hội nghị. 

5/14/2021 3:00 PMYesĐã ban hànhban-dai-dien-hoi-dong-quan-tri-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-huyen-cho-lach-hop-so-ket-cong-tac-quy-i-nam-2021-va-de-ra-phuong-huong-nhiem-vu-quy-i-nam-2021
Phòng giao dịch NHCSXH huyện Chợ Lách thông báo Sửa đổi, bổ sung quy định về mức vốn, lãi suất, thời hạn vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hộiPhòng giao dịch NHCSXH huyện Chợ Lách thông báo Sửa đổi, bổ sung quy định về mức vốn, lãi suất, thời hạn vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 01/4/2021, Chính phủ ký ban hành Nghị định 49/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, với các nội dung thay đổi như sau:

5/14/2021 3:00 PMYes3Đã ban hành135000Văn hóa xã hộiBài viếtHóaPhòng giao dịch NHCSXH huyện Chợ Lách thông báo Sửa đổi, bổ sung quy định về mức vốn, lãi suất, thời hạn vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 01/4/2021, Chính phủ ký ban hành Nghị định 49/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, với các nội dung thay đổi như sau:

5/14/2021 3:00 PMYesĐã ban hànhphong-giao-dich-nhcsxh-huyen-cho-lach-thong-bao-sua-doi-bo-sung-quy-dinh-ve-muc-von-lai-suat-thoi-han-vay-de-mua-thue-thue-mua-nha-o-xa-hoi
Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục cho vay hộ mới thoát nghèoNgân hàng Chính sách xã hội tiếp tục cho vay hộ mới thoát nghèo/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 21/1/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 02/2021/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, theo đó bỏ mốc thời gian quy định thời hạn thực hiện Chương trình này ngày 31/12/2020. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ 31/3/2021.

3/9/2021 9:00 AMYes3Đã ban hành1135000135000Thông tin chungTin vắnHóaNgân hàng Chính sách xã hội tiếp tục cho vay hộ mới thoát nghèo/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 21/1/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 02/2021/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, theo đó bỏ mốc thời gian quy định thời hạn thực hiện Chương trình này ngày 31/12/2020. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ 31/3/2021.

3/9/2021 9:00 AMYesĐã ban hànhngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-tiep-tuc-cho-vay-ho-moi-thoat-ngheo
Công đoàn bộ phận phòng giao dịch Chợ LáchCông đoàn bộ phận phòng giao dịch Chợ Lách/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
3/9/2021 9:00 AMNo3Đã ban hành135000Văn hóa xã hộiTin vắnHóaCông đoàn bộ phận phòng giao dịch Chợ Lách/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
3/9/2021 9:00 AMNoĐã ban hànhcong-doan-bo-phan-phong-giao-dich-cho-lach
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Lách họp sơ kết công tác quý 4 năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Lách họp sơ kết công tác quý 4 năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 12/01/2021 tại Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng thị trấn Chợ Lách. Được sự đồng ý của Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Chợ Lách tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ông Nguyễn Minh Đức Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Chợ Lách Chủ trì hội nghị. 

2/3/2021 8:00 AMYes5Đã ban hành150000135000Tin tổng hợpHóaBan đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Lách họp sơ kết công tác quý 4 năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 12/01/2021 tại Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng thị trấn Chợ Lách. Được sự đồng ý của Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Chợ Lách tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ông Nguyễn Minh Đức Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Chợ Lách Chủ trì hội nghị. 

2/3/2021 8:00 AMYesĐã ban hànhban-dai-dien-hoi-dong-quan-tri-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-huyen-cho-lach-hop-so-ket-cong-tac-quy-4-nam-2020-va-de-ra-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2021
Thường trực HĐND huyện Chợ Lách giám sát việc thực hiện  các kiến nghị của cử tri; đại biểu và Ban Thường trực  Ủy ban Mặt Tổ quốc Việt Nam huyện đối với UBND huyệnThường trực HĐND huyện Chợ Lách giám sát việc thực hiện  các kiến nghị của cử tri; đại biểu và Ban Thường trực  Ủy ban Mặt Tổ quốc Việt Nam huyện đối với UBND huyện/PublishingImages/2020-12/hình giám sát_Key_29122020102641.png

​Theo Kế hoạch số 147/KH-HĐND  của HĐND huyện Chợ Lách, ngày 11 tháng 11 năm 2020 tại phòng họp số 01 Trung tân Hành chính huyện, Thường trực HĐND huyện có buổi giám sát đối với UBND huyện Chợ Lách về việc thực hiện các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 13; ý kiến, kiến nghị Đại biểu; các Ban HĐND huyện và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện trước, trong kỳ họp thứ 13 HĐND huyện, khóa XI. Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn; tham gia cùng Đoàn giám sát có 02 Phó Ban HĐND huyện, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện, đại biểu HĐND huyện và Chuyên viên nghiên cứu HĐND huyện. 

12/29/2020 11:00 AMYes11Đã ban hành11200000100000Hoạt động HDND - UBND huyệnBài viếtMộng NhungThường trực HĐND huyện Chợ Lách giám sát việc thực hiện  các kiến nghị của cử tri; đại biểu và Ban Thường trực  Ủy ban Mặt Tổ quốc Việt Nam huyện đối với UBND huyện/PublishingImages/2020-12/hình giám sát_Key_29122020102641.png

​Theo Kế hoạch số 147/KH-HĐND  của HĐND huyện Chợ Lách, ngày 11 tháng 11 năm 2020 tại phòng họp số 01 Trung tân Hành chính huyện, Thường trực HĐND huyện có buổi giám sát đối với UBND huyện Chợ Lách về việc thực hiện các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 13; ý kiến, kiến nghị Đại biểu; các Ban HĐND huyện và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện trước, trong kỳ họp thứ 13 HĐND huyện, khóa XI. Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn; tham gia cùng Đoàn giám sát có 02 Phó Ban HĐND huyện, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện, đại biểu HĐND huyện và Chuyên viên nghiên cứu HĐND huyện. 

12/29/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Lách họp sơ kết công tác quý III năm 2020 Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Lách họp sơ kết công tác quý III năm 2020 /PublishingImages/anh%20hop%20quy%2032020.jpg

​Ngày 12/10/2020 tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Nghĩa phối hơp Ban dại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Chợ Lách tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 3 năm 2020 và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2020. Ông Nguyễn Minh Đức Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Chợ Lách Chủ trì cuộc họp. Phiên họp có sự tham gia của Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre.

12/29/2020 10:00 AMYes2Đã ban hành1100000135000Văn hóa xã hộiBài viếtHóaBan đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Lách họp sơ kết công tác quý III năm 2020 /PublishingImages/anh%20hop%20quy%2032020.jpg

​Ngày 12/10/2020 tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Nghĩa phối hơp Ban dại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Chợ Lách tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 3 năm 2020 và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2020. Ông Nguyễn Minh Đức Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Chợ Lách Chủ trì cuộc họp. Phiên họp có sự tham gia của Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre.

12/29/2020 10:00 AMYesĐã ban hànhban-dai-dien-hoi-dong-quan-tri-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-huyen-cho-lach-hop-so-ket-cong-tac-quy-iii-nam-2020
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CHỢ LÁCH TỔ CHỨC HỌP GIAO BAN VỚI TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘINGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CHỢ LÁCH TỔ CHỨC HỌP GIAO BAN VỚI TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/19/2019 4:00 PMYes1357Đã ban hànhTin hoạt động UBND huyện; Hoạt động mặt trận đoàn thểTin vắnThanh Hóa (NHCSXH huyện)NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CHỢ LÁCH TỔ CHỨC HỌP GIAO BAN VỚI TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/19/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
LIÊN HOAN THIẾU NHI MÚA LÂN MÙA XUÂN HUYỆN CHỢ LÁCH NĂM 2019LIÊN HOAN THIẾU NHI MÚA LÂN MÙA XUÂN HUYỆN CHỢ LÁCH NĂM 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/19/2019 4:00 PMYes925Đã ban hànhNông thôn mới, Đời sống văn hóa; Hoạt động mặt trận đoàn thểTin vắnHuỳnh LyLIÊN HOAN THIẾU NHI MÚA LÂN MÙA XUÂN HUYỆN CHỢ LÁCH NĂM 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/19/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Hiệu quả từ chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khănHiệu quả từ chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Trong những năm qua, chương trình cho vay học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn được Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Chợ Lách thực hiện có hiệu quả.
1/30/2019 11:00 AMYes1225Đã ban hànhThông tin chuyên ngànhTin vắnThanh Hóa (NHCSXH huyện)Hiệu quả từ chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Trong những năm qua, chương trình cho vay học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn được Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Chợ Lách thực hiện có hiệu quả.
1/30/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Lách hoàn thành chỉ tiêu cho vay nhà ở xã hộiNgân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Lách hoàn thành chỉ tiêu cho vay nhà ở xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 20 tháng 10 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển quản lý nhà ở xã hội; Ngày 27 tháng 7 năm 2016, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành văn bản 2526/NHCS-TDSV về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở
1/30/2019 11:00 AMYes1282Đã ban hànhThông tin chuyên ngànhTin vắnThanh Hóa (NHCSXH huyện)Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Lách hoàn thành chỉ tiêu cho vay nhà ở xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 20 tháng 10 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển quản lý nhà ở xã hội; Ngày 27 tháng 7 năm 2016, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành văn bản 2526/NHCS-TDSV về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở
1/30/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
SƠ KẾT NỬA CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚISƠ KẾT NỬA CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Năm 2018 là năm cột mốc giai đoạn của nhiều sự kiện quan trọng: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; sơ kết 2,5 năm thực hiện Chỉ thị 02-CT/HU về lãnh đạo xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND về Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
1/30/2019 11:00 AMYes1397Đã ban hànhSự kiện đặc biệt; Tin Đảng Đoàn thể; Nông thôn mới, Đời sống văn hóaTin vắnĐan HồSƠ KẾT NỬA CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Năm 2018 là năm cột mốc giai đoạn của nhiều sự kiện quan trọng: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; sơ kết 2,5 năm thực hiện Chỉ thị 02-CT/HU về lãnh đạo xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND về Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
1/30/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Nông thôn mới Chợ Lách tiếp tục tăng tốc tạo bứt phá trong năm 2019Nông thôn mới Chợ Lách tiếp tục tăng tốc tạo bứt phá trong năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 16/01/2019, huyện Chợ Lách tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Ông Trần Văn Đém - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện đã chủ trì Hội nghị. Tại đây, Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc đã tổng kết, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo trong năm 2018, đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2019.
1/30/2019 11:00 AMYes1331Đã ban hànhSự kiện đặc biệt; Tin hoạt động UBND huyện; Nông thôn mới, Đời sống văn hóaTin vắnĐan HồNông thôn mới Chợ Lách tiếp tục tăng tốc tạo bứt phá trong năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 16/01/2019, huyện Chợ Lách tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Ông Trần Văn Đém - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện đã chủ trì Hội nghị. Tại đây, Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc đã tổng kết, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo trong năm 2018, đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2019.
1/30/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
"Biển, đảo trong trái tim em" - Mô hình giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo trong đoàn viên, học sinh"Biển, đảo trong trái tim em" - Mô hình giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo trong đoàn viên, học sinh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Thường vụ Huyện đoàn Chợ Lách phát động thực hiện mô hình ”Biển, đảo trong trái tim em” cho đoàn viên, đội viên, học sinh khối Đoàn – Đội trường học trên địa bàn huyện
1/24/2019 3:00 PMYes1270Đã ban hànhSự kiện đặc biệt; Tin Đảng Đoàn thểTin vắnHuỳnh Ly"Biển, đảo trong trái tim em" - Mô hình giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo trong đoàn viên, học sinh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Thường vụ Huyện đoàn Chợ Lách phát động thực hiện mô hình ”Biển, đảo trong trái tim em” cho đoàn viên, đội viên, học sinh khối Đoàn – Đội trường học trên địa bàn huyện
1/24/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XVIHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XVI/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 13/12/2018, huyện Chợ Lách tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XVI mở rộng, để tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Phạm Hoàng Hiệp – Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.
12/20/2018 5:00 PMYes1354Đã ban hànhSự kiện đặc biệt; Tin hoạt động UBND huyện; Hoạt động Huyện ỦyTin vắnMỹ VânHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XVI/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 13/12/2018, huyện Chợ Lách tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XVI mở rộng, để tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Phạm Hoàng Hiệp – Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.
12/20/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Lách triển khai đối chiếu, phân loại nợ năm 2018Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Lách triển khai đối chiếu, phân loại nợ năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Quyết định số 976/QĐ-TTg ngày 1/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phân loại nợ tại Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH), NHCSXH thị xã đã triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2018 nhằm đánh giá đúng thực trạng tín dụng chính sách và giúp cho chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH nắm được thực trạng dư nợ cho vay đảm bảo chương trình tín dụng chính sách đạt hiệu quả.
11/9/2018 9:00 AMYes1347Đã ban hànhTin hoạt động UBND huyện; Thông tin chuyên ngànhTin vắnThanh Hóa (NHCSXH huyện)Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Lách triển khai đối chiếu, phân loại nợ năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Quyết định số 976/QĐ-TTg ngày 1/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phân loại nợ tại Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH), NHCSXH thị xã đã triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2018 nhằm đánh giá đúng thực trạng tín dụng chính sách và giúp cho chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH nắm được thực trạng dư nợ cho vay đảm bảo chương trình tín dụng chính sách đạt hiệu quả.
11/9/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Lách họp sơ kết công tác quý III năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Lách họp sơ kết công tác quý III năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 10/10/2018 tại Ủy ban nhân dân xã Hưng Khánh Trung B, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Chợ Lách tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2018 và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018. Ông Nguyễn Minh Đức Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Chợ Lách Chủ trì cuộc họp. Phiên họp có sự tham gia của Ông Lê Văn Khuyên, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre.
11/9/2018 9:00 AMYes1415Đã ban hànhTin hoạt động UBND huyện; Thông tin chuyên ngànhTin vắnThanh Hóa (NHCSXH huyện)Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Lách họp sơ kết công tác quý III năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 10/10/2018 tại Ủy ban nhân dân xã Hưng Khánh Trung B, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Chợ Lách tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2018 và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018. Ông Nguyễn Minh Đức Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Chợ Lách Chủ trì cuộc họp. Phiên họp có sự tham gia của Ông Lê Văn Khuyên, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre.
11/9/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
CHỢ LÁCH - KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI PHỤ NỮ VIỆT NAMCHỢ LÁCH - KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI PHỤ NỮ VIỆT NAM/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 17.10.2018, tại xã Vĩnh Bình, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Lách, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp tổ chức họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930- 20.10.2018) và 8 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10.2010- 20.10.2018); lập thành tích chào mừng thành công Đại hội X Công đoàn tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2018- 2023.
11/8/2018 9:00 AMYes158Đã ban hànhHoạt động mặt trận đoàn thểTin vắnNgọc LãmCHỢ LÁCH - KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI PHỤ NỮ VIỆT NAM/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 17.10.2018, tại xã Vĩnh Bình, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Lách, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp tổ chức họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930- 20.10.2018) và 8 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10.2010- 20.10.2018); lập thành tích chào mừng thành công Đại hội X Công đoàn tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2018- 2023.
11/8/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Người tổng phụ trách đội - 25 năm tận tụy với nghềNgười tổng phụ trách đội - 25 năm tận tụy với nghề/PublishingImages/2017-10/Cô Hoàng Dung trong hoạt động kỷ niệm 75 thành lập Đội tại Hà Nội .jpg
Cô giáo Nguyễn Hoàng Dung sinh năm 1972, hiện là giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Tân Thiềng B, huyện Chợ Lách và là Phó Chủ nhiệm CLB Giáo viên Tổng phụ trách Đội của huyện, thành viên CLB Tổng phụ trách Đội tỉnh Bến Tre.
10/30/2017 11:00 AMYes454Đã ban hànhHọc tập làm theo lời BácTin vắnHuỳnh LyNgười tổng phụ trách đội - 25 năm tận tụy với nghề/PublishingImages/2017-10/Cô Hoàng Dung trong hoạt động kỷ niệm 75 thành lập Đội tại Hà Nội .jpg
Cô giáo Nguyễn Hoàng Dung sinh năm 1972, hiện là giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Tân Thiềng B, huyện Chợ Lách và là Phó Chủ nhiệm CLB Giáo viên Tổng phụ trách Đội của huyện, thành viên CLB Tổng phụ trách Đội tỉnh Bến Tre.
10/30/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Tuổi trẻ Chợ Lách sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kì 2017 – 2022Tuổi trẻ Chợ Lách sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kì 2017 – 2022/PublishingImages/2017-10/22089870_890246961134116_2316476010633718815_n.jpg
Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Bến Tre Đoàn kết – Năng động – Khát vọng – Phát triển”, và phương châm “Xây dựng Đoàn vững mạnh; thi đua rèn luyện hình mẫu thanh niên Đồng Khởi mới; phát huy vai trò xung kích khởi nghiệp, lập nghiệp góp phần đưa Bến Tre phát triển ngang bằng các tỉnh trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long” Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong 02 ngày 06 - 07/10/2017. Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kì 2017 – 2022, Tuổi trẻ Chợ Lách đã ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội bằng những công trình phần việc thiết thực.
10/27/2017 2:00 PMYes381Đã ban hànhHọc tập làm theo lời BácTin vắnHuỳnh LyTuổi trẻ Chợ Lách sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kì 2017 – 2022/PublishingImages/2017-10/22089870_890246961134116_2316476010633718815_n.jpg
Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Bến Tre Đoàn kết – Năng động – Khát vọng – Phát triển”, và phương châm “Xây dựng Đoàn vững mạnh; thi đua rèn luyện hình mẫu thanh niên Đồng Khởi mới; phát huy vai trò xung kích khởi nghiệp, lập nghiệp góp phần đưa Bến Tre phát triển ngang bằng các tỉnh trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long” Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong 02 ngày 06 - 07/10/2017. Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kì 2017 – 2022, Tuổi trẻ Chợ Lách đã ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội bằng những công trình phần việc thiết thực.
10/27/2017 2:00 PMYesĐã ban hành
Họp mặt kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt NamHọp mặt kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam/PublishingImages/2017-10/quang canh buoi hop mat.JPG
Ngày 18/10/2017, Liên đoàn Lao động huyện Chợ Lách long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017) và 7 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2017).
10/27/2017 10:00 AMYes235Đã ban hànhHoạt động mặt trận đoàn thểTin vắnNgọc LãmHọp mặt kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam/PublishingImages/2017-10/quang canh buoi hop mat.JPG
Ngày 18/10/2017, Liên đoàn Lao động huyện Chợ Lách long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017) và 7 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2017).
10/27/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Hội đồng nhân dân huyện khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 5, kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân huyện khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 5, kỳ họp bất thường /PublishingImages/2017-10/CAC DAI BIEU BIEU QUYET THONG QUA NGHI QUYET HDND HUYEN.JPG
Ngày 24/10/2017, Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 5, kỳ họp bất thường. Ông Phạm Hoàng Hiệp - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Ông Lê Văn Thế, Ông Nguyễn Văn Y - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì kỳ họp.
10/27/2017 10:00 AMYes536Đã ban hànhHoạt động HDND - UBND huyệnTin vắnNgọc LãmHội đồng nhân dân huyện khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 5, kỳ họp bất thường /PublishingImages/2017-10/CAC DAI BIEU BIEU QUYET THONG QUA NGHI QUYET HDND HUYEN.JPG
Ngày 24/10/2017, Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 5, kỳ họp bất thường. Ông Phạm Hoàng Hiệp - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Ông Lê Văn Thế, Ông Nguyễn Văn Y - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì kỳ họp.
10/27/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Hoàn thành Đại hội Đoàn trường và Đại hội Liên đội nhiệm kì 2017 – 2018Hoàn thành Đại hội Đoàn trường và Đại hội Liên đội nhiệm kì 2017 – 2018/PublishingImages/2017-10/RA MAT BCH DOAN TRUONG THPT TRUONG VINH KY NK 2017 - 2018.jpg
Đến ngày 15/10/2017, huyện Chợ Lách đã hoàn thành Đại hội Đoàn trường và Đại hội Liên đội nhiệm kì 2017 – 2018.
10/26/2017 4:00 PMYes1031Đã ban hànhTin Đảng Đoàn thểTin vắnHuỳnh LyHoàn thành Đại hội Đoàn trường và Đại hội Liên đội nhiệm kì 2017 – 2018/PublishingImages/2017-10/RA MAT BCH DOAN TRUONG THPT TRUONG VINH KY NK 2017 - 2018.jpg
Đến ngày 15/10/2017, huyện Chợ Lách đã hoàn thành Đại hội Đoàn trường và Đại hội Liên đội nhiệm kì 2017 – 2018.
10/26/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Kiểm tra xây dựng Nông thôn mới xã Hưng Khánh Trung BKiểm tra xây dựng Nông thôn mới xã Hưng Khánh Trung B/PublishingImages/2017-10/HUNG KHANH TRUNG B PHAN DAU HOAN THANH IT NHAT 14 TIEU CHI TRUOC THANG 10 NAM 2017.JPG
Ngày 19/10/2017, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách do ông Trần Văn Đém – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Hưng Khánh Trung B về việc kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn mới.
10/26/2017 11:00 AMYes391Đã ban hànhNông thôn mới, Đời sống văn hóaTin vắnCao KhiếtKiểm tra xây dựng Nông thôn mới xã Hưng Khánh Trung B/PublishingImages/2017-10/HUNG KHANH TRUNG B PHAN DAU HOAN THANH IT NHAT 14 TIEU CHI TRUOC THANG 10 NAM 2017.JPG
Ngày 19/10/2017, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách do ông Trần Văn Đém – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Hưng Khánh Trung B về việc kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn mới.
10/26/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt NamHọp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam/PublishingImages/2017-10/Hinh .JPG
Ngày 13/10/2017, Hội Nông dân huyện Chợ Lách tổ chức Họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2017) và Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm 2017.
10/26/2017 10:00 AMNo222Đã ban hànhHoạt động mặt trận đoàn thểTin vắnViệt CườngHọp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam/PublishingImages/2017-10/Hinh .JPG
Ngày 13/10/2017, Hội Nông dân huyện Chợ Lách tổ chức Họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2017) và Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm 2017.
10/26/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt NamKỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam/PublishingImages/2017-10/22519335_897987613693384_6478171288237076325_n.jpg
Ngày 14/10/2017, Hội LHTN Việt Nam huyện Chợ Lách tổ chức Mittinh kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, tuyên dương cán bộ, hội viên tiêu biểu và diễn đàn Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2017 với chủ đề "Thanh niên Việt Nam yêu nước trong thời kỳ đổi mới".
10/26/2017 10:00 AMNo349Đã ban hànhHọc tập làm theo lời BácTin vắnHuỳnh LyKỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam/PublishingImages/2017-10/22519335_897987613693384_6478171288237076325_n.jpg
Ngày 14/10/2017, Hội LHTN Việt Nam huyện Chợ Lách tổ chức Mittinh kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, tuyên dương cán bộ, hội viên tiêu biểu và diễn đàn Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2017 với chủ đề "Thanh niên Việt Nam yêu nước trong thời kỳ đổi mới".
10/26/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Kiểm tra xây dựng Nông thôn mới xã Vĩnh HòaKiểm tra xây dựng Nông thôn mới xã Vĩnh Hòa/PublishingImages/2017-10/VINH HOA RA SUC XAY DUNG NTM.JPG
Ngày 18/10/2017, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách có buổi làm việc với xã Vĩnh Hòa về việc kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn mới. Ông Trần Văn Đém – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách chủ trì buổi làm việc.
10/26/2017 10:00 AMYes361Đã ban hànhNông thôn mới, Đời sống văn hóaTin vắnCao KhiếtKiểm tra xây dựng Nông thôn mới xã Vĩnh Hòa/PublishingImages/2017-10/VINH HOA RA SUC XAY DUNG NTM.JPG
Ngày 18/10/2017, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách có buổi làm việc với xã Vĩnh Hòa về việc kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn mới. Ông Trần Văn Đém – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách chủ trì buổi làm việc.
10/26/2017 10:00 AMYesĐã ban hành
Thành lập Công đoàn cơ sở - Ngoài quốc doanh thứ 12Thành lập Công đoàn cơ sở - Ngoài quốc doanh thứ 12/PublishingImages/2017-10/Hinh (1).JPG
Ngày 07/10/2017, Liên đoàn lao động huyện Chợ Lách phối hợp với Ban giám đốc Công ty tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV May mặc Đại Việt Hàn. Ông Trần Trung Hào – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, ông Nguyễn Văn Tám – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đến dự.
10/26/2017 9:00 AMNo236Đã ban hànhHoạt động mặt trận đoàn thểTin vắnViệt CườngThành lập Công đoàn cơ sở - Ngoài quốc doanh thứ 12/PublishingImages/2017-10/Hinh (1).JPG
Ngày 07/10/2017, Liên đoàn lao động huyện Chợ Lách phối hợp với Ban giám đốc Công ty tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV May mặc Đại Việt Hàn. Ông Trần Trung Hào – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, ông Nguyễn Văn Tám – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đến dự.
10/26/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Sơ kết 2 năm thực hiện mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” Sơ kết 2 năm thực hiện mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” /PublishingImages/2017-10/Hinh.JPG
Ngày 10/10/2017, Hội Cựu chiến binh huyện Chợ Lách sơ kết 2 năm thực hiện mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” năm 2016 - 2017.
10/26/2017 9:00 AMNo197Đã ban hànhHoạt động mặt trận đoàn thểTin vắnViệt CườngSơ kết 2 năm thực hiện mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” /PublishingImages/2017-10/Hinh.JPG
Ngày 10/10/2017, Hội Cựu chiến binh huyện Chợ Lách sơ kết 2 năm thực hiện mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” năm 2016 - 2017.
10/26/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Họp mặt doanh nhân và tuyên dương tổ chức, cá nhân nộp thuế tốtHọp mặt doanh nhân và tuyên dương tổ chức, cá nhân nộp thuế tốt/PublishingImages/2017-10/TUYEN DUONG CAC CA NHAN NOP THUE TOT.JPG
Ngày 13/10/2017, huyện Chợ Lách tổ chức họp mặt doanh nhân năm 2017 và tuyên dương cá nhân nộp thuế tốt năm 2016. Ông Võ Văn Thanh – Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bến Tre, ông Phạm Anh Linh – Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách đã đến dự.
10/26/2017 9:00 AMNo403Đã ban hànhTin hoạt động UBND huyệnTin vắnCao KhiếtHọp mặt doanh nhân và tuyên dương tổ chức, cá nhân nộp thuế tốt/PublishingImages/2017-10/TUYEN DUONG CAC CA NHAN NOP THUE TOT.JPG
Ngày 13/10/2017, huyện Chợ Lách tổ chức họp mặt doanh nhân năm 2017 và tuyên dương cá nhân nộp thuế tốt năm 2016. Ông Võ Văn Thanh – Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bến Tre, ông Phạm Anh Linh – Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách đã đến dự.
10/26/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next