Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Thông tin chung

Thông tin chung
Thứ 3, Ngày 06/08/2019, 15:00
Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới
06/08/2019 | Đan Hồ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng do Chính phủ xây dựng và triển khai thực hiện trên phạm vi nông thôn toàn quốc từ năm 2010. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được phát động từ năm 2011 nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước.

​         Nhằm tập trung đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm qua 10 năm tổ chức thực hiện; từ đó đề xuất các nguyên tắc, chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; đồng thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, nhân rộng các sáng kiến, kinh nghiệm hay, phương pháp thực hiện đạt hiệu quả cao, các mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách đã chỉ đạo tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 ở cấp xã trong nửa cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 2019. Hội nghị cấp huyện được long trọng tổ chức vào chiều ngày 01 tháng 8 năm 2019.

         Kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đã có sự chuyển biến đáng kể; phong trào tiếp tục huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần tô điểm màu sắc cho bức tranh quê hương hiện đại, văn minh, giàu đẹp. Toàn huyện hiện có 08/10 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; còn lại 02 xã đạt 19/19 tiêu chí, đang thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong quý III/2019. Đối với tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện tự đánh giá cơ bản đạt 06/09 tiêu chí, còn lại 03 tiêu chí đều có kế hoạch, lộ trình, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành trước 30/6/2020. Tổng nguồn lực đầu tư nông thôn mới giai đoạn 2011-2019 gần 2.177 tỷ đồng, trong đó: ngân sách Nhà nước chiếm 17,7%; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án chiếm 15,2%; vốn tín dụng chiếm 33,3%; nguồn lực xã hội hóa (đóng góp của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác) chiếm 33,8%.
DSCF5483.JPG
                                                                                                                           
                                                                                                                          Quang cảnh Hội nghị.  

              Thời gian qua, địa phương đã nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực của Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của toàn xã hội. Thêm vào đó, bộ máy quản lý, điều hành, triển khai thực hiện Chương trình đã thể hiện quyết tâm cao, từng lúc được kiện toàn; định kỳ tổ chức sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm trong từng nội dung, từng giai đoạn. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong nhiệm kỳ là xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Huyện ủy đã ban hành đảng văn chỉ đạo tập trung, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các đầu việc cần thực hiện, phân công đơn vị phụ trách, giao mốc thời gian hoàn thành trong thực hiện 19 tiêu chí xã và 09 tiêu chí huyện nông thôn mới.
So với thời điểm mới triển khai năm 2011, có thể thấy thái độ, ý thức, hành động của cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn huyện về xây dựng nông thôn mới đã có sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc, đề cao tinh thần trách nhiệm và vai trò gương mẫu chấp hành, đặc biệt đối với người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các tầng lớp nhân dân cũng từng bước nhận thức đúng hơn về ý nghĩa, mục đích và hiểu đầy đủ hơn về vai trò chủ thể của mình; dần tự nguyện và tích cực tham gia hơn để chủ trương này đi vào cuộc sống. Sự đồng thuận, hài lòng của người dân đối với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng được tăng lên, thể hiện qua kết quả tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại từng xã (tỷ lệ phiếu hài lòng đều đạt trên 99,6%; riêng 02 xã Phú Phụng và Hưng Khánh Trung B có tỷ lệ phiếu hài lòng đạt 100%).

                  Bên cạnh quyết tâm chính trị và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, huyện đối diện với không ít khó khăn, hạn chế. Chỉ tiêu xây dựng Huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 được thực hiện căn cứ Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 quy định 75% số xã trong huyện đạt nông thôn mới (tương đương 08/10 xã). Tuy nhiên đến giai đoạn 2016-2020, Huyện đạt chuẩn nông thôn mới khi có 100% số xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới (theo Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016) và đạt chuẩn theo quy định thêm 09 tiêu chí huyện (theo Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016). Đồng thời, nội dung yêu cầu và mức độ đánh giá của cấp xã là cao hơn so với giai đoạn trước: nếu trước đây phải hoàn thành 39 chỉ tiêu thì từ tháng 12/2016, mỗi xã phải hoàn thành tất cả 49 chỉ tiêu để đạt chuẩn nông thôn mới (quy định mức chuẩn cao hơn đối với các tiêu chí/chỉ tiêu về hộ nghèo, tổ chức sản xuất, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, môi trường và an toàn thực phẩm). Điều này ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện, nâng chất tiêu chí của các xã và lộ trình chung của huyện để đạt chuẩn Huyện nông thôn mới. Bên cạnh đó, quy trình đầu tư theo Luật Đầu tư công, việc phê duyệt và phân bổ nguồn vốn đầu tư cho các dự án chậm, thời gian đấu thầu cũng bị phụ thuộc, gây ảnh hưởng tiến độ công trình tại các xã. Đối với thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới, địa phương còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện do một số tiêu chí chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, chưa thống nhất được phương án giải quyết nhất quán, đảm bảo cân bằng giữa quy định chuyên môn và nguồn lực đầu tư.

                Mặc dù cả hệ thống chính trị đã tích cực, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với tinh thần tập trung và trách nhiệm cao; tuy nhiên phong trào thi đua được chú trọng thực hiện ở các nội dung do cấp xã đảm nhận, tập trung thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới mà chưa quan tâm đúng mức đến việc thực hiện các nội dung ở cấp ấp, hộ gia đình và tiêu chí cấp huyện. Công tác tuyên truyền có lúc chỉ mang tính phong trào, không thường xuyên, chưa đồng loạt nên chưa tạo nhận thức đầy đủ và hình thành ý thức tự giác cho người dân. Hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp có lúc thiếu tập trung và chưa đồng bộ do bị chi phối bởi các công việc, sự vụ, sự việc phát sinh khác. Về mặt chuyên môn, một số ngành huyện phụ trách tiêu chí chưa phối hợp tốt với cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo trong việc báo cáo định kỳ, lập kế hoạch chi tiết thực hiện tiêu chí,...
DSCF5497.JPG
                                                                                 Khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia phong trào thi đua.

                   Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của Tỉnh ủy và Huyện ủy, xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, nâng chất các kết quả đã đạt được suốt 10 năm qua, tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình và phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, huyện đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện sẽ chủ trì rà soát đánh giá kết quả, tập trung hoàn thành 139 đầu việc thực hiện tiêu chí xã và 55 đầu việc thực hiện tiêu chí huyện; vừa xây dựng vừa củng cố, chỉ đạo nông thôn mới phải thực chất; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát định kỳ và đột xuất để đảm bảo tiến độ hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch huy động vốn xã hội hóa và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư trong thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các xã quan tâm củng cố hoạt động tổ Nhân dân tự quản, đảm bảo chất lượng tổ chức thực hiện “Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới” đúng thực chất và phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân; đẩy nhanh tiến độ vận động kinh phí đối ứng, tăng cường nguồn thu cho ngân sách địa phương để xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các danh hiệu nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2020 gồm Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Xã nông thôn mới kiểu mẫu, Ấp nông thôn mới kiểu mẫu, Mô hình sản xuất kiểu mẫu,…trong đó công tác xây dựng hệ thống chính trị và bảo đảm an ninh trật tự xã hội phải được quan tâm.
Về mặt điều hành, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện sẽ quan tâm tăng cường công tác phối hợp giữa tỉnh với huyện, huyện với xã trong quá trình thực hiện tiêu chí xã và tiêu chí huyện nông thôn mới; duy trì tốt chế độ báo cáo, họp giao ban định kỳ 02 tuần/lần; vừa tăng cường bám sát địa bàn, hỗ trợ xã từng công việc cụ thể để đảm bảo kết quả tiêu chí đáp ứng đúng quy định, đúng tiến độ, đúng thực chất; vừa đảm bảo lộ trình thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới (đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, huy động nguồn lực đầu tư, tổng hợp hồ sơ chứng minh kết quả tiêu chí, chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành dọc cấp tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,…). Tăng cường các hình thức tuyên truyền trực quan như pano, băng rol về việc xây dựng huyện nông thôn mới tại các trục đường chính; tăng thời lượng và đa dạng hóa nội dung của chuyên mục “Xây dựng nông thôn mới” trên hệ thống phát thanh toàn huyện nhằm định hướng dư luận xã hội và phản ánh, biểu dương những mô hình hay, những điển hình tiên tiến đã góp phần tích cực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Không những thế, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần tiếp tục quan tâm lựa chọn, triển khai những nội dung giám sát, phản biện xã hội trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới một cách phù hợp và thiết thực; phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội nhằm kịp thời nắm bắt và phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, để người dân thực sự là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.
Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện đã biểu dương, khen thưởng 03 tập thể ấp điển hình, 10 cá nhân đại diện hộ gia đình tiêu biểu và đề xuất khen thưởng cấp tỉnh đối với 02 tập thể, 18 cá nhân đã nhiệt tình tham gia, đóng góp trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020./. Lượt người xem:  1
Tin khác
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHỢ LÁCH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách
Địa chỉ : Khu phố 2 - Thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách | Điện thoại : 075.3871225 | ​Fax : 075.3871948
​Email: banbientapvanphong@gmail.com​